สถานการณ์โควิด-19ประจำวัน จังหวัดปราจีนบุรี

24 พฤศจิกายน 2564 

สถานการณ์โควิด ประเทศไทย

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดปราจีนบุรีณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วอาณาจักร

WALK IN การฉีดวัคซีน

ขอเชิญชวนชาวไทย ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ซิโนแวค สามารถ WALK IN ได้ รับแค่ 1000 คนเท่านั้น แก้ไข 188คุณ และ คนอื่นๆ อีก 187 คนความคิดเห็น…

ประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 14/11/2566 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 14/11/2566 2.1 บันทึกข้อความขอเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 14/11/2566 รายงานงบการเงินประจำปี…